به‌نام خدا
بدینوسیله تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 90 ـ 89
جهت اطلاع دانشجویان عزیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1 ـ ثبت نام معرفی به استاد نوبت اول : هفتم و هشتم شهریور 89
2 ـ امتحان معرفی به استاد نوبت اول : سیزدهم شهریور 89
3 ـ انتخاب واحد : پانزدهم لغایت هفدهم شهریور
4 ـ شروع کلاسها : بیست و دوم شهریور
5 ـ حذف و اضافه : سی و یک شهریور لغایت اول مهرماه
6 ـ ثبت‌نام معرفی به‌استاد نوبت دوم : بیست و شش لغایت بیست و هشتم مهر
7 ـ امتحان معرفی به استاد نوبت دوم : پنجم آبان
8 ـ حذف اضطراری : حداکثر هفدهم آذرماه
9 ـ پایان کلاسها : دوازدهم دیماه
10 ـ شروع امتحانات پایان‌ترم : هجدهم دیماه
در پناه حق موفق و پایدار باشید.