به‌نام خدا
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشنامه دانش‌آموختگان ذیل آماده تحویل می‌باشد. از این‌دسته از عزیزان دعوت می‌شود جهت دریافت مدرک خود با آموزش کل هماهنگی بفرمایند.

علیرضا سیاسر جهانتیغی ـ کاردانی هنرهای تجسمی
سعیده زینالی ـ کاردانی ارتباطات و فن آوری اطلاعات

محمد خارکن قهجاورستانی ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
محمد لباف زاده ـ کاردانی معماری
فاطمه نصرتی گرمخانه ـ کاردانی معماری
الهه رنجبران  ـ کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی
حمیدرضا شاهمیرزاد ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
مهدیه کارخانه چی ـ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
آیدا بهجت ـ کاردانی هنرهای تجسمی
دامون قرخلوی نادری ـ کاردانی هنرهای تجسمی
مصطفی عبداللهی سریزدی ـ کاردانی ارتباطات وفن آوری اطلاعات

کیوان عاروان ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
سحر عقیلی گرکانی ـ کاردانی هنرهای تجسمی
مجتبی بابائی کافی آباد ـ کارشناسی مدیریت صنعتی
سیده فاطمه مختاری زاده ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
منا گورانی ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
سمیه فیاضی ـ کارشناسی فرش
مهدی اثنی عشری ماچینی ـ کاردانی معماری
معصومه شیریچیان ـ کاردانی علمی کاربردی ارتباطات وفن آوری اطلاعات

عصمت درویشیان ـ کاردانی علمی کاربردی ارتباطات وفن آوری اطلاعات

الهه ستاوند ـ کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
وهب شمس الدین پور ـ کاردانی نرم افزار کامپیوتر
یاسر هاشمی ـ کارشناسی ناپیوسته برق-الکترونیک
امید بزمی ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
سیما حشمت ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
بنفشه طائبی ـ کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
طیبه شاه ولی ـ کارشناسی فرش
ندا جعفری نسب ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
رامین اخوی جو ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
محمد دهقان پور فراشاه ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
دل ناز حلواچی زاده ـ کارشناسی مدیریت صنعتی
مهدی فرنیا ـ کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
فاطمه رشیدی طاشکوئی ـ کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
سعیده صدیقی ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
مریم علیمرادی ـ کاردانی فرش
ستاره ابراهینی مولا ـ کاردانی فرش
نجمه ادیب راد ـ کاردانی معماری
بنت الهدی جعفری ـ کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
هما اولیائی ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
اعظم فلاحیان مهرجردی ـ کاردانی حسابداری
الهه مهدی نژاد  ـ کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی
صادق غلامی ارجنکی ـ کارشناسی ناپیوسته حسابداری
مهدیه دهستانی ـ کاردانی هنرهای تجسمی
پریسا وصالی ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
مهرداد منتظری هدشی ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
کریم نگهبان ـ کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
الهام خاکی ـ کارشناسی فرش
مهدی کوشکباغی ـ کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی
روح اله ایروانی ـ کارشناسی مدیریت صنعتی
هنگامه حکیم هاشمی ـ کاردانی هنرهای تجسمی
مهدی فاتحی پیکانی ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
عباسعلی خوش خلق دشتکی‌ ـ کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی
سعیدرجائی ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
سیدحمیدرضا حسینیان ـ کاردانی معماری
حامد غلامی ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
محسن مفروضی شاهرودی ـ کارشناسی مدیریت صنعتی
احسان قاسمی وجودی ـ کاردانی ارتباطات وفن آوری اطلاعات (ICT
)
شادی دهاقی قدیم ـ کاردانی هنرهای تجسمی
اعظم کلاته سیفری ـ کاردانی ارتباطات وفن آوری اطلاعات (ICT
)
امیر بادی ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
عباس خدائیان ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
معصومه پیش بین ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
ترمه شاه محمدی ـ کاردانی هنرهای تجسمی
مرضیه جمالی عسکرانی ـ کاردانی معماری
مجید صفایی پور ـ کاردانی معماری
فرشته میریان پور ـ کاردانی مدیریت بازرگانی
معین موسوی هندری ـ کاردانی معماری
سیده زهرا بیدکی ـ کاردانی حسابداری
محمدکاظم میرجلیلی ـ کاردانی حسابداری
نسرین باجلان ـ کاردانی فرش
صاعده موحدکیا ـ کارشناسی مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ساینا سلامی پور ـ کاردانی هنرهای تجسمی
هانیه حیدری ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
ناصر حیدری  ـ کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی
حسین گرجی ـ کاردانی کاردان فنی برق-الکترونیک
منیژه شیبانی خبری ـ کارشناسی مدیریت صنعتی
فاطمه جعفرنواز رازلیقی ـ کاردانی فرش
سجاد حیدرزاده ـ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
آرزو ایروانی ـ کارشناسی ناپیوسته هنرهای تجسمی-گرافیگ
حمیده رشیدی میبدی ـ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری
اعظم حیدرپور ـ کاردانی فرش
اعظم حیدرپور ‌ـ کارشناسی فرش- بافت
مهسا بی کینه  ـ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
ارمغان علی کریمی ـ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری
مهناز رشیدی راوری ـ کارشناسی ناپیوسته معماری
سمیرا افشون ـ کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
سارا صنوبری مقدم زیارت ـ کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
عباسعلی خوش خلق دشتکی ـ کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
هما اشقلی فراهانی ـ کاردانی صنایع دستی
آسیه شمس مورکانی ـ کارشناسی فرش ـ طراحی
موفق و پیروز باشید