به‌نام خدا
دانشجویی که حداکثر 24واحد باقیمانده داشته باشد یعنی با اخذ و گذراندن این 24واحد فارغ‌التحصیل شود می‌تواند این واحدها را در ترم آخر اخذ نماید و قانون مشروطی شامل این‌دسته از دانشجویان نمی‌شود. ولی اگر حتی یک‌ واحد بیشتر از 24واحد داشته باشد دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و در صورت عدم مشروطی در ترم قبل مجاز به اخذ حداکثر 20واحد می‌باشد . البته دانشجویانی که در ترم قبل معدل آنها حداقل 17باشد می‌توانند در هر ترمی که قرار دارند تا 24 واحد اخذ نمایند. مواردی که عرض شد صراحت قانونی داشته و هیچ‌گونه تبصره‌ای ندارد.
موفق و پیروز باشید.