به‌نام خدا
شرایط معادل سازی
و پذیرش دروس گذرانده شده توسط دانشجویان در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شرح ذیل اعلام می‌گردد. در خصوص دانشگاههای آزاد و مراکز آموزش وابسته به آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در صورت داشتن مجوز شورای گسترش وزارت علوم قابل اجرا می‌باشد.
الف) دروس پایه و تخصصی با نمره حداقل 13
ب) دروس عمومی با نمره حداقل 14
تبصره1: در خصوص دانشجویانی که درس خود را در دانشگاه علم و فرهنگ تهران گذرانده‌اند معادل سازی کلیه دروس اعم از پایه، تخصصی و عمومی با نمره حداقل 12 مجاز می باشد.
تبصره2: تعداد واحد معاد‌ل‌سازی‌شده دارای سقف نمی باشد.
د) نحوه تطبیق واحد دروس پیش‌دانشگاهی:
دروس پیش‌دانشگاهی گذرانده قبلی دانشجو در رشته و دانشگاه مورد تائید وزارت علوم به شرح ذیل تطبیق شود :
1 ـ درصورتیکه دروس پیش‌دانشگاهی قبلی دانشجو با دروس پیش دانشگاهی موجود در موسسه دارای تعداد واحد برابر باشد با نمره 10، تطبیق انجام می‌پذیرد
2 ـ درصورتیکه دروس پیش‌دانشگاهی قبلی دانشجو یک واحد از دروس موجود در موسسه کمتر باشد، با نمره حداقل 12، تطبیق انجام می‌پذیرد .
3 ـ درصورتیکه دروس پیش‌دانشگاهی قبلی دانشجو دو واحد از دروس موجود در موسسه کمتر باشد، با نمره حداقل 14، تطبیق انجام می‌پذیرد.
موفق باشید