به نام خدا
دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده و این درس را افتاده اند برای بار دوم نمی توانند این درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند و می بایست به صورت ترم عادی اخذ شود.
موفق باشید